Gevaren Van Het Internet En Cyberpesten Education Essay

Ons afstudeerproject gaat over de gevaren van het cyberspace nut over cyberpesten. We hebben dit thema gekozen omdat jongeren meer en meer met digitale media bezig zijn. Digitale media is een onderdeel new wave Hun leefwereld geworden nut is daarom ook een onderdeel new wave het schoolgebeuren. Wij hebben tijdens stageperiodes gemerkt digital audiotape in de scholen nog niet actief gewerkt wordt rond de gevaren van het cyberspace en rond cyberpesten. De meeste scholen hebben een anti-pestplan, maar dot heeft peg geen betrekking op cyberpesten. Vandaar dat wij de nood voelden om hier iets aan te doen. Wij zetten hiermee dus een stap in de richting new wave de middelbare scholen, meer specifiek de Stedelijke Handelsschool Turnhout. Wij willen, rain trees met biddy, werken rond de gevaren van het cyberspace en rond cyberpesten. Wij hopen de school zo een vertrekpunt Te bieden digital audiotape zij in de toekomst nog kunnen verfijnen of verder kunnen uitbouwen. Dit is ook een goede voorbereiding voor ons naar volgend jaar toe, want dan komen wij namelijk zelf in dot werkveld terecht.

Hire a custom writer who has experience.
It's time for you to submit amazing papers!


order now

Het probleem new wave cyberpesten is ontstaan Sinds de komst van digitale media ( gsm, computing machine, … ) . Deze digitale media zijn niet meer weg Te denken uit de maatschappij. We kunnen dus niet zomaar zeggen ‘zet je computing machine af of Department of Energy je gsm weg ‘ , nee we moeten jongeren leren omgaan met deze middelen!

Ons afstudeerproject zal dus gaan over de gevaren van het cyberspace nut over cyberpesten.

Ons vertrekpunt hiervoor is een coverage new wave ‘koppen ‘ ( dinsdag 22 September 2009 ) geweest. Deze coverage ging over cyberpesten. We vonden heated zeer interessant en we beseften dat Er echt wel nood is aan begeleiding, voor zowel kinderen / jongeren, ouders en leerkrachten.

We zijn dan gaan nadenken over mogelijke onderzoeksvragen en we zijn uitgekomen bij deze drie:

 • ‘Hoe kunnen we jongeren bewust maken van de gevaren van digitale media? ‘
 • ‘Hoe gaan jongeren om met digitale media? ‘
 • ‘Hoe kan ik ALSs leerkracht, met concrete voorbeelden uit de praktijk, jongeren confronteren met ‘cyberpesten ‘ ?

Ons afstudeerproject zal dus algemeen gaan over de gevaren van het cyberspace nut over cyberpesten. We gaan ook kort vertellen wat cyberpesten nu precies is, wat kinderen / jongeren op het cyberspace doen, wat cyberspace nu juist zo boeiend maakt. We gaan heated kort hebben over internetverslaving en GSM, cyberspace op school en we bespreken de internetopvoeding om uiteindelijk af Te ronden met een besluit.

In ons praktijkluik vindt u twee lessen uitgewerkt voor de tweede graad BSO. U vindt Er ook enkele algemene richtlijnen om een klassengesprek Te voeren, tips voor de leerlingen.

SAMENVATTEND VERSLAG

1 Sarah Van Gisbergen

Ik heb vrij lang nagedacht over een thema voor mijn afstudeerproject ( 1.5 jaar ) . Dit omdat ik veel verschillende dingen interessant vind en ik mijn kennis over al deze zaken wil uitbreiden. Helaas ontbreekt mij de tijd daarvoor en moest ik uiteindelijk wel een thema kiezen.

Deze keuze is ook niet over een dag ijs gegaan. Ik wou sowieso iets doen rond ‘zorg ‘ , omdat ik de competentie ‘de leraar ALSs opvoeder ‘ enorm belangrijk vind en ik hier ook altijd goed op scoor tijdens phases. Ik heb ook een jaar orthopedagogiek gedaan, dus de interesse is er zeker. Maar zorg is een ruim thema…

Ik ben dan gaan nadenken over het CLB, aangezien ik daar ook mijn keuzestage wou doen. Jammer genoeg ben ik niet binnengeraakt in het CLB ( ik wou een afstudeerproject maken rond het leerzorgkader ) .

Ik heb ook even nagedacht over ‘filosoferen met jongeren ‘ maar dot idee heb ik uiteindelijk ook laten varen, aangezien het mij toch niet zo interessant scallion.

Op een dinsdagavond in september ( 22 September 2009 ) zig ik op Koppen een coverage over cyberpesten. Deze coverage heeft mij enorm difficult aangegrepen ( heated ging over een Australische jongen dice gepest werd via de computing machine, GSM en dice daardoor uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd ) . In die hebdomad hadden we tijdens Brede Kijk op Leren ook al lupus erythematosuss gekregen rond digitale media ( of het ging Er in de les althans over ) . Mijn zintuigen werden geprikkeld en daar zig ik wel iets in! Ik was aan het vertellen over de coverage tegen een medestudente ( Isabelle Van Gorp ) en zij zei dat ze iets wou doen rond de gevaren van het cyberspace. Ze stelde mij voor om rain trees te werken. Ik was euforisch privation had ik hier nu eindelijk een onderwerp?

Ik heb Er dice dekagram lang over nagedacht want samenwerken is ook niet altijd evident. Ik heb mij ook meermaals de vraag gesteld of ik wel echt rond dot thema Wilde werken. Ik kwam er steeds bij uit digital audiotape ik het zeker zag zitten om run into Isabelle rain trees te werken en digital audiotape het thema mij ook zeker interesseerde.

Voila, ik had een thema en een spouse!

Er zijn drie onderzoeksvragen heel belangrijk voor ons eindwerk:

 • Hoe kan ik leerlingen bewust maken van de gevaren van cyberspace?
 • Hoe kan ik preventief gaan werken rond ‘cyberpesten ‘ ?
 • Hoe kan ik, met concrete voorbeelden uit de praktijk, leerlingen confronteren met ‘cyberpesten ‘ ?

Onze gezamenlijke onderzoeksvraag luidt ALSs volgt: ‘Hoe kunnen we met de leerlingen werken rond cyberpesten? ‘ .

De hypotheses die geformuleerd werden om tot het eindresultaat te komen zijn:

Als ik naar de infoavond van de Federale Politie tabun over cyberpesten en de gevaren van het cyberspace, dan krijg ik een beter beeld van de problematiek rond cyberpesten en hoe er eventueel mee omgegaan kan worden.

Als ik wetenschappelijke werken lees ( boeken ) , dan krijg ik een beter beeld van wat cyberpesten is en hoe je leerlingen kan begeleiden bij Hun ‘internetweg ‘ .

Als ik contacten leg en onderhoud met de Stedelijke Handelsschool Turnhout, dan gaan de lessen vlot verlopen en verloopt de communicatie vlot.

Als ik regelmatig afspreek met mijn werkstukbegeleider, dan weet ik of ik goed bezig ben en krijg ik feedback.

Als ik enquetes afneem bij de leerlingen van 2 BSO, dan krijg ik een beeld new wave de beginsituatie.

Als ik enquetes afneem bij de leerlingen van de tweede graad ASO, dan krijg ik een beeld new wave de grijze zone.

Als ik de enquetes afneem bij de ouders, dan krijg ik een beeld new wave hoe ouders omgaan met cyberspace en hoe zij Hun kinderen begeleiden.

Als ik naar de opvoedingswinkel tabun, dan krijg ik informatie ( boeken over de gevaren van het cyberspace ) .

Als ik naar Digidak tabun, dan krijg ik een beeld new wave het internetgebruik new wave jongeren.

Als ik de enquetes verwerk, dan krijg ik een beeld new wave de algemene situatie.

Als ik mijn bronnen verwerk in het theoretisch deel, dan heb ik mijn theoretisch deel al en kan ik beginnen aan het praktijkluik.

Als ik onze documentatie doorneem, dan kan ik een selectie beginnen maken over wat we voor ons eindwerk willen gebruiken.

Als ik een selectie maak, dan kan ik aan onze lessen beginnen.

Als ik ons praktijkluik maak, dan krijgen onze lessen vorm.

Als ik communiceer met mevrouw Peeters en mevrouw Baeten, dan weet ik of onze lessen goed zijn.

Als ik alles overloop met Isabelle, dan zijn we klaar om ons project uit te voeren.

Als we ons project uitvoeren, dan ontdekken we hoe de leerlingen nu werkelijk omgaan met cyberspace, waar hun grenzen liggen nut of zij zich bewust zijn new wave de gevaren van het cyberspace.

Als ik communiceer met Hilde Baeten, dan weet de SHT hoe de lessen verlopen en wat er eventueel aangepast moet worden.

Als ik mijn samenvattend verslag maak en een besluit formuleer, dan krijg ik een zicht op hoe ik het afstudeerproject ervaren heb en wat ik geleerd heb.

De competenties die ik heb ingezet zijn:

De leraar ALSs opvoeder:

Door rond dot onderwerp Te werken, tabun je leerlingen voor een stuk mee vormen. Je gaat biddy bepaalde waarden en Normans rond internet bijbrengen. Je wilt hun welbevinden vergroten door preventief rond cyberpesten Te werken.

De leraar ALSs onderzoeker / pioneer:

Ik heb allerlei dingen onderzocht om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden en de ouders goed te kunnen informeren.

De leraar ALSs spouse van externen:

Ik heb contact gelegd met de Federale Politie omdat zij over heated onderwerp infoavonden organiseren en materiaal ter beschikking hebben. Ik heb contact gelegd met de Stedelijke Handelsschool Turnhout, om ons afstudeerproject daar uit Te werken. Ik heb contact met heated JAC ( Jongerenadviescentrum ) gelegd voor informatie.

De leraar ALSs spouse van ouders:

Ik heb de ouders betrokken bij het afstudeerproject door een enquete bij biddy af te nemen. Ik wou ook een infoavond voor biddy organiseren, maar aangezien Er zo weinig reactie is gekomen op de enquete, heb ik besloten om de infoavond alleen op papier uit Te werken.

De leraar ALSs lid new wave een schoolteam:

Ik heb contact gelegd met de Stedelijke Handelsschool Turnhout en ik heb samengewerkt met de zorgcoordinator, de ICT – coordinator, de leerkrachten, de directie, het secretariaat.

Ik heb ook algemene competenties ingezet:

Denk – nut redeneervaardigheid:

De brainstormprocessen zijn heel belangrijk geweest voor het eindresultaat!

Het vermogen tot verwerven en verwerken new wave informatie:

Ik heb heel veel informatie verzameld. Het heeft mij heel wat tijd en energie gekost om Al dice informatie door Te nemen en om een selectie Te maken. Het was belangrijk dat ik de informatie kritisch kon bekijken om zo een bruikbare selectie Te kunnen maken.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken:

Ik heb regelmatig stilgestaan bij mijn proces, hier kritisch naar gekeken. Ik heb hierover gecommuniceerd met mijn promotor en mijn medestudent. Alles moest goed gepland worden binnen dot academiejaar en om Te weten of ik mijn doelen bereikt heb, was een kritische reflectie aan het einde new wave enorm belang!

Het vermogen tot communiceren new wave informatie, ideeen, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten ALSs aan leken:

Ik heb enorm veel gecommuniceerd met verschillende mensen en instanties. De communicatie is over het algemeen steeds zeer vlot verlopen!

Een ingesteldheid tot levenslang leren:

Het onderwerp dat ik gekozen heb voor mijn afstudeerproject zal new wave mij eisen digital audiotape ik bereid ben om levenslang te leren. De moderne media evolueert namelijk elke dekagram.

Actie – onderzoek: new wave vertrekpunt, tot hypotheses tot eindresultaat.

Mijn vertrekpunt is de coverage new wave Koppen, dice over cyberpesten gaat.

Na het zien new wave die coverage ben ik aan mijn actie-onderzoek begonnen.

Ik heb eerst overlegd met Isabelle Van Gorp, aangezien zij ook het idee had om iets rond cyberpesten te doen. We hebben dan besloten om rain trees te werken.

Daarna zijn we op zoek gegaan naar een promotor en zo zijn we bij mevrouw Peeters terecht gekomen.

Nu ik een onderwerp, promotor nut spouse had, konden we aan de scoria!

Ik ben eerst samengekomen met Isabelle om het reeds verzamelde materiaal Te bespreken en om eens te kijken welke richting we precies uit wilden gaan.

Ik heb dan ook het voorstel gedaan om met de Stedelijke Handelsschool Turnhout rain trees te werken, omdat ik dot een school vind met een heel sterk zorgbeleid. Ik heb dan een afspraak gemaakt met de zorgcoordinator van de SHT en zij was enthousiast over ons undertaking. Ik heb haar onze ideeen uitgelegd en zij heeft de noden van de SHT op tafel gegooid.

We hadden nu een school waar we mee konden samenwerken, na enkele brainstormmomenten wisten we waar we naartoe wilden, nu was heated belangrijk om veel materiaal Te verzamelen en door te nemen. Daar hebben we ons dan ook mee bezig gehouden gedurende de maanden september – oktober – november – December – januari.

In die maanden hebben we ook verschillende organisaties bezocht ( bv. : JAC, Digidak, ARKTOS, Federale Politie, … ) om excess informatie Te verkrijgen.

Tussendoor heb ik regelmatig met onze werkstukbegeleider en met Hilde Baeten afgesproken om hen op de hoogte te houden nut om nieuwe inzichten te krijgen.

Een hoogtepunt in mijn actie – onderzoek was toch wel de infoavond bij de Federale Politie. Ik heb veel geleerd new wave die infoavond!

In december hebben we enquetes afgenomen bij de leerlingen en Hun ouders om de beginsituatie te kunnen inschatten en om een footing Te hebben voor onze lessen.

Nadat ik Al het verzamelde materiaal doorgenomen had, heb ik ons theoretisch deel geschreven. Ik heb dot laten nalezen door mijn werkstukbegeleider, een medestudent en door de vader new wave Isabelle. Ik heb het theoretisch deel dus meermaals herwerkt.

Na het theoretisch deel kon ik beginnen aan het praktijkluik.

Ik heb daarvoor eerst onze documentatiemap peg eens doorgenomen, om zo een selectie Te kunnen maken voor onze lessen. Aan de manus new wave het geselecteerde materiaal heb ik dan het praktijkluik opgesteld en een lerarenhandleiding gemaakt.

Ik heb het eindresultaat dan doorgemaild naar mevrouw Peeters en mevrouw Baeten en het daarna nog eens aangepast, aan de manus new waves hun opmerkingen.

Eind April ben ik dan met Isabelle gaan rain trees zitten om onze lessen Te overlopen nut in de hebdomad van 3 Japanese apricots hebben we ons praktijkluik getest in de Stedelijke Handelsschool Turnhout in de tweede graad BSO. De toetsing is vlot verlopen.

Na mijn samenvattend verslag en besluit kom ik tot de conclusie dat ik tevreden ben met heated eindresultaat!

2 Isabelle Van Gorp

Op het einde new wave het tweede jaar new wave de opleiding ben ik serieus beginnen nadenken over heated onderwerp new wave mijn afstudeerproject. Ik deed mijn best om op zoek Te gaan naar een onderwerp digital audiotape mij zou liggen en waar ook nood aan is in heated onderwijs.

Tijdens mijn zoektocht naar een thema stootte ik in de Stedelijke Openbare Bibliotheek new wave Turnhout op een foldertje digital audiotape jongeren waarschuwde voor de gevaren van het cyberspace. Het thema scallion mij erg actueel en interessant. Dat dot thema actueel was bleek al snel uit de berichten die tijdens de vakantiemaanden in de krant verschenen. Uit die berichtgeving bleek digital audiotape steeds meer mensen, en vooral jongeren, reeds negatieve ervaringen hadden gehad op heated cyberspace. Na navraag bij verschillende instanties waaronder heated JAC bleek digital audiotape jongeren vaker gepest worden via heated internet dan work forces aanvankelijk zou denken. De gevolgen new wave dot pestgedrag waren soms ook desastreus. Daarom voelde ik mij geroepen om hier verandering in te brengen en aan de manus new wave een undertaking, cyberpesten een arrest toe Te roepen.

Aanvankelijk Wilde ik mijn afstudeerproject uitwerken aan de manus new wave een boekenkoffer. Maar na een wekenlange zoektocht naar jeugdboeken dice handelden rond het onderwerp cyberpesten of de gevaren van het cyberspace bleek Al snel digital audiotape ik mij hier misrekend had. Slechts een aantal boeken waren bruikbaar voor mijn boekenkoffer. Daarom werd mijn initiele idee afgeblazen. Maar tijd brengt raad!

In September, aan het Begin van het nieuwe academiejaar, verscheen er op de televisie een coverage over cyberpesten tijdens het programma Koppen ( Een ) . Ik was helemaal enthousiast over deze coverage omdat ze mij nog meer inzicht gaf in het onderwerp digital audiotape ik Wilde aankaartten. Het toeval wil digital audiotape mijn projectpartner Sarah Van Gisbergen dice coverage ook had gezien. Zij vertelde mij hierover tijdens een lupus erythematosuss van Brede Kijk op Leren. Toen ik zig hoe bezield zij was over deze coverage, vertelde ik haar digital audiotape ik mijn afstudeerproject Wilde uitwerken rond cyberpesten. Ik stelde haar voor om rain trees te werken. Na wat wikken en wegen ging Sarah overstag. Vanaf dan had het undertaking twee bezielers! Sarah en ik hadden Al een goede footing voor ons afstudeerproject. Omdat mijn initiele idee ( de boekenkoffer ) ook Te maken had met cyberpesten was mijn opzoekwerk peg steeds bruikbaar. Ook vonden we mevrouw Peeters een ideale promotor omdat zij goed op de hoogte is over de nieuwe media en zij in haar lessen ook vaak de voor- en de nadelen bespreekt new wave deze nieuwe media.

Er zijn drie onderzoeksvragen heel belangrijk voor ons eindwerk:

 • Hoe kan ik leerlingen bewust maken van de gevaren van cyberspace?
 • Hoe kan ik preventief gaan werken rond ‘cyberpesten ‘ ?
 • Hoe kan ik, met concrete voorbeelden uit de praktijk, leerlingen confronteren met ‘cyberpesten ‘ ?

Onze gezamenlijke onderzoeksvraag luidt ALSs volgt: ‘Hoe kunnen we met de leerlingen werken rond cyberpesten? ‘ .

De hypotheses die geformuleerd werden om tot het eindresultaat te komen zijn:

Als ik naar de Stedelijke Openbare Bibliotheek Turnhout tabun voor opzoekwerk, dan kan ik gerichter zoeken naar een onderwerp voor mijn afstudeerproject.

Als ik de boeken dice in aanmerking komen voor mijn boekenkoffer doorlees, dan kan ik achterhalen welke boeken geschikt zijn voor mijn koffer en welke niet.

Als Sarah en ik samenkomen om te brainstormen, dan komen we gezamenlijk tot betere oplossingen en ideeen.

Als ik naar de infoavond van de Federale Politie tabun over cyberpesten en de gevaren van het cyberspace, dan krijg ik een beter beeld van de problematiek rond cyberpesten en hoe er eventueel mee omgegaan kan worden.

Als ik regelmatig afspreek met mijn werkstukbegeleider, dan weet ik of ik goed bezig ben en krijg ik feedback.

Als ik enquetes afneem bij de leerlingen van de tweede graad BSO en ASO, dan krijg ik een beeld new wave de beginsituatie en van de grijze zone tussen deze stromen.

Als ik de enquetes afneem bij de ouders, dan krijg ik een beeld new wave hoe ouders omgaan met cyberspace en hoe zij Hun kinderen begeleiden.

Als ik naar verschillende instellingen tabun ( opvoedingswinkel, JAC, Digidak, … ) , dan krijg ik de nodige informatie over heated internetgebruik new wave jongeren.

Als ik de enquetes verwerk, dan krijg ik een beeld new wave de algemene situatie.

Als ik onze documentatie doorneem, dan kan ik een selectie beginnen maken over wat we voor ons eindwerk willen gebruiken en dan kan ik hierna beginnen met heated opstellen new wave de lessen.

Als ik ons praktijkluik maak, dan krijgen onze lessen vorm.

Als we ons project uitvoeren, dan ontdekken we hoe de leerlingen nu werkelijk omgaan met cyberspace, waar hun grenzen liggen nut of zij zich bewust zijn new wave de gevaren van het cyberspace.

Als ik communiceer met Hilde Baeten, dan weet de SHT hoe de lessen verlopen en wat er eventueel aangepast moet worden.

Als ik mijn samenvattend verslag maak en een besluit formuleer, dan krijg ik een zicht op hoe ik het afstudeerproject ervaren heb en wat ik geleerd heb.

De competenties die ik tijdens mijn afstudeerproject inzette zijn:

De leraar ALSs opvoeder:

Ik Wilde mijn afstudeerproject uitwerken rond cyberpesten omdat ik leerlingen kritisch wil leren omgaan met de nieuwe media.

De leraar ALSs onderzoeker/innovator:

Ik heb verschillende instellingen en instanties bezocht om zo aan de nodige informatie Te komen. Ook het thema is nog fris nut nieuw.

De leraar ALSs spouse van externen:

Ik pleegde overleg met heated JAC en de Federale Politie omdat zij over de nodige informatie beschikken, zij kunnen mij meer inzicht geven in de handelingen van jongeren op heated cyberspace. Ook nam ik contact op met de SHT omdat zij beschikken over een grote leerling-diversiteit.

De leraar ALSs spouse van ouders:

Ook de ouders werden betrokken bij het afstudeerproject doormiddel new wave een enquete. Aan de manus new wave deze enquete Wilde ik nagaan hoe ouders hun sort begeleiden op het cyberspace. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Er ook een infoavond georganiseerd zou worden waarbij we ook de ouders bewuster zouden maken voor de gevaren van het cyberspace. Maar na het afnemen van de enquete bleek digital audiotape ouders niet veel interesse toonden.

De leraar ALSs begeleider van leer- nut ontwikkelingsprocessen:

Door overleg te plegen met leerkrachten, zorgleerkrachten en instanties ben ik nagegaan wat de beginsituatie is van de leerlingen uit een tweede graad BSO. Wat weten zij Al new wave het cyberspace? Rekening houdend met de gegeven tijd ( dainty lesuren per klas ) , de beginsituatie van de leerlingen en het beschikbare materiaal heb ik leerinhouden geselecteerd voor ons undertaking.

De leraar ALSs lid new wave een schoolteam:

Het afstudeerproject werd gedurende een lesweek bij zeven verschillende BSO-klassen getest. Tijdens deze lesweek legde ik contact met verschillende leerkrachten en personeelsleden new wave de Stedelijke Handelsschool Turnhout. Zo werkte ik onder andere rain trees met mevrouw Baeten ( zorgcoordinator ) , de ICT-afdeling, de leerkrachten, de directie en het secretariaat.

Ook werden Er tijdens mijn afstudeerproject een aantal algemene basiscompetenties ingezet:

Denk- nut redeneervaardigheid:

Gedurende het hele proces ben ik kritisch Te werk gegaan in overleg met anderen.

Het vermogen tot verwerven en verwerken new wave informatie:

Tijdens heated proces en zeker aan het begin new wave het proces ben ik op zoek gegaan naar zoveel mogelijk relevante gegevens en bronnen. Na deze bronnen kritisch doorgenomen te hebben en na overleg gepleegd te hebben met anderen heb ik deze informatie verwerkt tot een praktijkluik.

Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken:

Reflectie werd regelmatig ingebouwd, hierbij bekeek ik mijn Eigen handelen steeds op een kritische manier. Ook vond Er reflectie plaats samen met mijn eindwerkbegeleider en mijn projectpartner. Daarnaast maakte ik ook gebruik new wave andere hulpmiddelen zoals een ‘kritische vriend ‘ .

Creativiteit:

Ik heb mijn creativiteit de vrije cringle gelaten. Zo ontwierp ik de lessenkoffer, de postings, de folder, naamkaartjes, …

Het kunnen uitvoeren new wave eenvoudige taken:

Ik stond onder andere in voor heated kopieren van alle nodige documenten en taken voor de uitvoering van ons afstudeerproject.

Het vermogen tot communiceren new wave informatie, ideeen, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten ALSs aan leken:

De communicatie tussen mezelf en mijn projectpartner verliep steeds vlot. Ook de communicatie met externen zoals het JAC, de Federale Politie, de Stedelijke Handelsschool Turnhout, … verliep zonder problemen.

De ingesteldheid tot levenslang leren:

Ik wist aanvankelijk niet zoveel over heated onderwerp new wave mijn afstudeerproject maar ik heb mij bereid getoond om hier meer over te leren en ben op zoek gegaan naar informatie. Deze ingesteldheid toont aan digital audiotape ik bereid ben om levenslang te leren, ik heb mij bereid getoond om een onderwerp Te kiezen dat niet zo evident was gezien mijn beperkte voorkennis.

Actie – onderzoek: new wave vertrekpunt, tot hypotheses tot eindresultaat.

Mijn vertrekpunt voor dot afstudeerproject is een foldertje digital audiotape ik vond in de Stedelijke Openbare bibliotheek new wave Turnhout. Dit foldertje waarschuwde jongeren voor de gevaren van het cyberspace en gaf biddy informatie over wat te doen bij cyberpesten. Na het vinden new wave dot foldertje ben ik begonnen met mijn actieonderzoek.

Toen na de coverage new wave Koppen bleek digital audiotape Sarah Van Gisbergen ook erg geinteresseerd was in heated onderwerp cyberpesten heb ik voorgesteld om rain trees te werken. Samen hebben we besloten om mevrouw Peeters te vragen ALSs promotor omdat ook zij goed op de hoogte is van dot thema. Na een promotor Te hebben gekozen zijn Sarah en ik voor de eerste keer samengekomen. Omdat ik reeds eerder begonnen was met opzoekwerk Te doen rond cyberpesten had ik al heel wat materiaal en documentatie verzameld. Tijdens onze eerste afspraak hebben we alle bronnen rain trees bekeken en hebben we samen besproken welke richting we uit wilden gaan. We vonden heated beiden een goed idee om ons eindwerk toe Te passen in de Stedelijke Handelsschool Turnhout omdat deze school beschikt over een grote leerling-diversiteit nut over een sterk zorgbeleid. Nadat Sarah contact had opgenomen met de SHT bleek digital audiotape ook zij erg enthousiast waren over ons project en graag met ons wilden samenwerken. Nu konden we pas genuine van start gaan.

Sarah en ikzelf zijn na deze eerste stappen begonnen met na Te denken wat we met ons undertaking wilden bereiken. Op footing new wave dice brainstormsessies zijn we op zoek gegaan naar nog meer documentatiemateriaal en namen we opnieuw contact op met verscheidene instanties en organisaties. De belangrijkste informatie voor ons project vonden we bij de Federale Politie. Zij hielden een infoavond in Oud-Turnhout waarbij ouders en leraren op de hoogte werden gebracht new wave de gevaren van het cyberspace. Tijdens deze avond heb ik enorm veel bijgeleerd, ook haalde de politie interessante anekdotes aan dice ik subsequently ook in onze projectlessen heb kunnen aanhalen en dice echt indruk maakten op de leerlingen.

We namen ook regelmatig contact op met onze werkstukbegeleider mevrouw Peeters en met mevrouw Baeten ( zorgcoordinator SHT ) om met hen ons proces te bespreken.

Om de beginsituatie van de leerlingen beter in te kunnen schatten en om te kunnen bepalen waar Hun interesses lagen stelde ik in December een leerling-enquete op. Ook voor de ouders stelde ik een enquete op om na Te gaan hoeveel zij Al wisten van heated cyberspace nut in hoeverre zij Hun sort begeleidden op het cyberspace. Rain trees namen we de resultaten van deze enquetes door en hebben zo onze strategie bepaald. Uit de enquetes van de ouders bleek dat Er weinig interesse voor het onderwerp was, meer dan de helft van de enquetes kwam slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet ingevuld terug bij ons aan. Op footing hiervan besloten Sarah en ik om de infoavond voor de ouders te laten vallen.

Voor het praktijkluik new wave ons afstudeerproject nam ik eerst mijn documentatiemap peg eens door, rain trees bespraken we welke opdrachten ons nuttig, leerrijk en leuk leken. Na een selectie gemaakt Te hebben new wave het materiaal hebben we alle opdrachten in een praktijkluik gegoten. De eerste versie van dot praktijkluik mailden we door naar mevrouw Baeten en mevrouw Peeters. Op footing new wave Hun opmerkingen pasten we het praktijkluik peg eens aan. Rond heated einde new wave April zijn Sarah en ik uiteindelijk rain trees gaan zitten en hebben we samen de opgestelde lessen nog eens overlopen ter voorbereiding new wave onze ‘projectweek ‘ in de Stedelijke Handelsschool Turnhout.

De toetsing van ons undertaking is enorm vlot verlopen. Ik ben op een positieve manier verrast geweest door de inzet en de interesse van de leerlingen. De leerlingen haalden zelf aan digital audiotape zij het undertaking ALSs nuttig en leuk ervaren hadden. Voor sommigen hebben we echt zaken besproken waar zij nog nooit bij stil gestaan hadden en digital audiotape toont voor mij aan digital audiotape ik tevreden mag zijn over ons werk en over de gang van zaken.

BRONNENONDERZOEK MET LITERATUURLIJST

 • Enquete ouders
 • Enquete leerlingen Stedelijke Handelsschool Turnhout ( BSO ) 44 lln + Sint Victorinstituut Turnhout ( ASO ) 18 lln
 • Digid @ K ( Arktos )
 • ‘Veilig online ‘ tips voor veilig ICT – gebruik op school, Vlaamse overheid
 • Veilig cyberspace gezinspakket, Telenet
 • Knack, nr. 42 new wave 14 tot 20 oktober 2009 ‘Sexting, tieners maken kinderporno ‘ auteur: Ingrid Van Daele, p. 16 – 20
 • Krantenartikels: zie documentatiemap
 • Internet:

hypertext transfer protocol: //www.cyberpesten.be/studentenproject/Inhoud % 20CD % 20Cyberpesten/Projectboek/Projectboek.pdf

hypertext transfer protocol: //www.saferinternet.be/safer_internet_faq_nl_17_2967.html

hypertext transfer protocol: //www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/rapporten/rapportcyberpesten.pdf

Internetsoa.nl

Facebooken voor silent persons

Site illusion ( forum illusion )

www.klasse.be/leraren: eerstelijn ‘cyberpesten ‘

 • Infoavond new wave de Federale Politie in de Djoelen op 24 november 2009 over de gevaren van het cyberspace en cyberpesten + PowerPoint
 • ‘Kinderen en cyberspace ‘ EHBO-kit bij ‘hyperactief ‘ internetgebruik new wave kinderen en jongeren. Leidraad voor ouders, leerkrachten en andere opvoeders van Martin Valcke en Brigitte De Craene. Uitgeverij Lannoo
 • ‘Mijn sort online ‘ Hoe begeleid je je sort op cyberspace? Van Justine Pardoen en Remco Pijpers
 • ‘Virtuele werelden ‘ new wave Nicky Kivits
 • ‘Virtuele ontwikkeling new wave de jeugd ‘ van Martine F. Delfos
 • Cursus ‘brede kijk op leren ‘ digitale media
 • Coverage koppen ( 22 September 2009 )
 • Coverage koppen JAC
 • Film ‘Ben X ‘

1 Enquetes

De enquete dice we afgenomen hebben via Smartschool ( Stedelijke Handelsschool Turnhout ) bij de tweede graad BSO hebben we verwerkt en de resultaten daarvan hebben we gebruikt om onze lessen op Te bouwen. Zo hebben we geprobeerd om in te spelen op de noden new wave de leerlingen.

De enquete dice in het Sint – Victorinstituut op Smartschool is verschenen voor ASO ( om de grijze zone Te bepalen: is er een groot verschil tussen ASO en BSO? ) , hebben we niet verwerkt, aangezien daar veel Te weinig reactie op gekomen is. Aan de manus new wave de enquete dice we afgenomen hebben bij de ouders van de leerlingen van de tweede graad BSO, wilden we een infoavond organiseren voor de ouders. Dit gaat ook niet door aangezien nog niet de helft van de ouders gereageerd heeft. Diegenen die wel gereageerd hebben, geven aan digital audiotape Hun sort geen foute dingen doet op het cyberspace en digital audiotape ze Hun sort vertrouwen. Anderzijds geven veel ouders aan dat ze Al negatieve dingen hebben meegemaakt op heated cyberspace. We hebben dus besloten om naar aanleiding new wave deze resultaten geen infoavond Te organiseren. Wel voegen we bij ons lesmateriaal een PowerPoint toe dice de Federale Politie hanteert tijdens haar infoavonden, op dice manier kan de school, wanneer ze dot wenst, toch een infoavond organiseren.

We hebben Digidak geraadpleegd maar deze bron heeft ons niet wijzer kunnen maken. Zij geven aan digital audiotape ze eigenlijk niet op de hoogte zijn van het internetgebruik van Hun leden.

De bron ‘Veilig online ‘ tips voor veilig ICT – gebruik op school ‘ new wave de Vlaamse overheid hebben we vooral gebruikt om wat informatie uit Te halen voor onszelf, zodat we zelf goed weten wat cyberpesten is, wat de gevolgen zijn en hoe je het eventueel kan aanpakken. Deze achtergrond hadden we sowieso nodig voor ons theoretisch deel en om onze lessen in elkaar Te kunnen steken. Ook hebben we er enkele leuke ideeen uit gehaald om onze lessen vorm Te geven.

Het gezinspakket new wave Telenet hebben we aangevraagd en bekeken maar uiteindelijk niet gebruikt omdat dot pakket werd opgesteld voor leerlingen new wave het laager onderwijs.

Het artikel ‘Sexting ‘ uit de Knack hebben we gelezen, zodat we van bepaalde termen en activiteiten op de hoogte zijn. We hebben heated niet verwerkt in onze lessen, aangezien het artikel Te moeilijk is voor BSO en het ook afwijkt new wave ons onderwerp.

De krantenartikels die we in de loop van de maanden hebben gevonden, hebben we niet in onze lessen verwerkt, aangezien we de artikels te moeilijk vonden voor de leerlingen en we een selectie moesten maken in ons materiaal. Wel gebruiken we een artikel, namelijk het artikel over de twee studenten verpleegkunde dice op Facebook hadden gepocht over hun spiekmethode.

De sites die we op heated cyberspace geraadpleegd hebben, waren vooral voor onszelf. We wilden een duidelijk en zo volledig mogelijk beeld krijgen new wave wat de gevaren van het cyberspace kunnen inhouden nut wat cyberpesten inhoudt. De site ‘internetsoa.nl ‘ hebben we gebruikt ALSs footing voor onze lessen, hier stonden heel wat interessante dingen op! Het forum new wave Fancy hebben we geraadpleegd om naar de ervaringen van jongeren Te peilen zodat we ook een basisidee hebben vooraleer we aan onze lessen gaan beginnen.

De infoavond new wave de Federale Politie hebben we gebruikt ALSs footing voor onze infoavond en voor onszelf: om ons een beeld te kunnen vormen van wat cyberpesten is, wat je ertegen kan doen, wat de gevaren van het cyberspace zijn en hoe je hier ALSs ouder, leerkracht mee om kan gaan.

De boeken ‘Kinderen en cyberspace ‘ EHBO-kit bij ‘hyperactief ‘ internetgebruik new wave kinderen en jongeren. Leidraad voor ouders, leerkrachten en andere opvoeders van Martin Valcke en Brigitte De Craene. Uitgeverij Lannoo en ‘Mijn sort online ‘ Hoe begeleid je je sort op cyberspace? Van Justine Pardoen en Remco Pijpers hebben we gebruikt ALSs leidraad voor ons theoretisch deel. We hebben sites bekeken en boeken gelezen nut in deze twee boeken stond de essentie die wij nodig hadden of die voor ons belangrijk was. De boeken ‘Virtuele werelden ‘ van Nicky Kivits en ‘Virtuele ontwikkeling new wave de jeugd ‘ van Martine F. Delfos hebben we gelezen maar niet kunnen gebruiken aangezien het alleen over virtuele werelden gaat en het dus afwijkt new wave ons onderwerp.

De coverage new wave Koppen van 22 September is ons vertrekpunt geweest. De coverage was zo aangrijpend digital audiotape we de nood voelden om hier iets aan te doen, om de problematiek cyberpesten aan Te brengen in de school. De coverage new wave het JAC ( Koppen ) hebben we bekeken voor onszelf ( ALSs extra informatie ) maar hebben we nergens verwerkt.

We hebben vrij veel bronnen geraadpleegd waardoor we een selectie hebben moeten maken: welke bronnen gaan we gebruiken? Deze selectie is niet over een dag ijs gegaan, aangezien we alles interessant en bruikbaar vonden. Uiteindelijk hebben we, met pijn in heated Hart, toch bronnen weggelaten en hielden we, naar onze mening, de meest bruikbare bronnen over.

PRAKTIJKGEDEELTE

1 Eindtermen

 • De leerlingen kunnen in omgang met anderen regard en waardering opbrengen.

Leerlingen gaan tijdens de lessen persoonlijke ervaringen vertellen. Het is de bedoeling dat Er naar elkaar geluisterd wordt en digital audiotape leerlingen regard tonen voor ieders mening.

 • De leerlingen kunnen kritisch zijn en een Eigen mening formuleren.

De leerlingen staan kritisch tegenover het materiaal digital audiotape in de lessen gebruikt wordt en kunnen hierover Hun mening formuleren.

 • De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.

Wat in de klas verteld wordt, blijft ook in de klas. Het is niet de bedoeling digital audiotape de leerlingen persoonlijke ervaringen gaan rondbazuinen.

1.1 Gezondheidseducatie

De leerlingen kunnen omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit, seksuele gevoelens.

In de lessen komen vriendschap, verliefdheid en seksuele gevoelens aan soma. Het is de bedoeling dat leerlingen hier mee kunnen / durven omgaan, dat ze hier over kunnen praten en hier kritisch tegenover kunnen / durven staan.

De leerlingen vormen een opinie over relaties en seksualiteit, en reflecteren over Eigen gedrag.

Aan de manus new wave materiaal digital audiotape in de les gebruikt wordt, kunnen leerlingen de link leggen naar Hun Eigen gedrag.

De leerlingen bespreken vormen van machtsmisbruik binnen relaties en oefenen zich in fysieke en mentale weerbaarheid.

Dit aan de manus new wave materiaal digital audiotape in de lessen gebruikt wordt. Er wordt ook, tijdens heated chatgesprek, besproken hoe work forces hier mee om kan gaan ( weerbaarheid wordt geoefend ) .

De leerlingen uiten Hun wensen en gevoelens binnen een intieme relatie op een constructieve en onbevangen manier, stellen en aanvaarden grenzen.

Aan de manus new wave het aangereikte materiaal, gaan de leerlingen grenzen leren stellen.

1.2 Sociale vaardigheden

De leerlingen uiten Hun zelfwaardegevoel en opvattingen.

De leerlingen praten over Eigen ervaringen en geven hun mening.

De leerlingen zijn bereid om de inbreng van de gesprekspartner ernstig te nemen.

Leerlingen gaan niet met elkaar lachen, ze respecteren de verhalen, meningen van de anderen.

De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan regard en zorgzaamheid binnen een relatie.

Ieder heeft zijn mening. Respect hebben voor ieder zijn mening is de bedoeling!

1.3 Vakoverschrijdende eindtermen / ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

( empathie ) De leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.

( initiatief ) De leerlingen engageren zich spontaan.

( kritisch denken ) De leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

( unfastened en constructieve houding ) De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en tendencies aan verschillende standpunten.

( regard ) De leerlingen gedragen zich respectvol.

( zelfredzaamheid ) De leerlingen maken gebruik van de gepaste kanalen om Hun vragen, problemen, ideeen, of meningen kenbaar Te maken.

2 Afspraken

Bron = Sensoa vzw 2007

Vooraleer we aan onze ‘lessen ‘ gaan beginnen, willen we met de leerlingen een aantal afspraken maken. We vinden dit belangrijk omdat we op korte tijd een set met hen moeten creeren, omdat we het over een levensbeschouwelijk onderwerp zullen hebben met biddy. Het is belangrijk digital audiotape de leerlingen weten wat kan en niet kan en digital audiotape ze weten digital audiotape wat er verteld wordt in de klas, vertrouwelijk is en ook in de klas zal blijven. Leerlingen zullen pas unfastened zijn over hun ervaringen ALSs ze zich goed voelen in de klas en dat er een vertrouwelijke sfeer in de klas hangt.

We beseffen dat dot niet apparent zal zijn, aangezien we hen nog maar een maal hebben gezien ( om de enquete af te nemen ) . Wij hopen digital audiotape aan de manus new wave deze afspraken de eerste stap in het proces vlot zal verlopen.

PIKAL

Dit letterwoord staat voor een aantal afspraken dice je met de groep maakt, voor je aan

een vormingssessie begint. Deze worden op flap gezet en opgehangen.

P Privacy

Wat we hier vertellen is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. We gebruiken

wat we hier horen niet in andere situaties, ook de begeleiders niet.

I Ik-vorm

We praten over onszelf, onze gevoelens en ervaringen, opvattingen, …

We zijn unfastened en eerlijk in wat we vertellen.

K Kies

Kentuckies wat je vertelt en wat niet. Niet alles is voor alle oren bedoeld, en je kan gerust je gevoelens en gedachten voor jezelf houden, ALSs je je niet comfortabel voelt in de groep.

A Actief

Wees actief in het verloop new wave het groepsgebeuren. We geven je veel ruimte om zelf te bepalen waarover heated moet gaan vandaag. Dus wacht niet passief af tot iemand anders iets inbrengt.

L Lachen, luisteren

Humor is belangrijk, het is soms goed geladen onderwerpen Te ontmijnen.

Uitlachen kan niet. Ook luisteren is belangrijk, niet alleen praten.

Doelstellingen:

 • De leerlingen zijn bereid om regard Te tonen voor elkaar.
 • De leerlingen zijn discreet.
 • De leerlingen zijn eerlijk in wat ze vertellen.
 • De leerlingen luisteren naar elkaar.
 • De leerlingen nemen actief deel aan heated groepsgebeuren.

3 Aanknoping

Eyecatcher: posting

De leerkracht informeert naar de enquete die de leerlingen in december hebben ingevuld:

 • Wij hebben enkele maanden geleden een enquete afgenomen via Smartschool. Weten jullie nog waarover die enquete ging? Wat stond Er zoal in dice enquete? Wat is je bijgebleven uit dice enquete?

Een deel new wave de resultaten van de enquete in PDF bestand wordt via de beamer getoond aan de leerlingen en wordt klassikaal overlopen.

De titel komt op het bord ‘cyberbitch @ hotmail.com aan knuffeltje @ hotmail.com: I ‘m your worst incubus! ‘

Doelstelling:

 • De leerlingen maken kennis met heated onderwerp.

4 Inleiding

‘Waar of niet waar? ‘ Bron: internetsoa p. 30 – 33

Het doel new wave deze inleiding is een gesprek op pack brengen over de eigen ervaringen van de leerlingen.

Werkwijze

Er worden drie verhalen verteld / voorgelezen. Nadat de leerkracht een verhaal verteld heeft, wordt er aan de leerlingen gevraagd of zij denken dat dot verhaal waar of niet waar is. Diegenen die denken digital audiotape het verhaal waar is, steken een groen kaartje in de lucht. Diegenen die denken digital audiotape het verhaal niet waar is, steken een crucifix kaartje in de lucht. Er wordt aan sommige leerlingen met een groen kaartje gevraagd waarom zij denken dat het verhaal waar is. Er wordt ook aan sommige leerlingen met een crucifix kaartje gevraagd waarom zij denken dat het verhaal niet waar is. Daarna worden Er enkele discussievragen gesteld dice klassikaal besproken worden.

Alle verhalen zijn waar gebeurd. Ze zijn afkomstig uit de krant of ze zijn persoonlijk verteld door medewerkers van heated Korps landelijke politiediensten ( KLPD ) aan de stichting Mijn Kind Online. De namen zijn wel veranderd.

Verhaal 1

Hij noemde zich ‘De Prins van Plezier ‘ , haar moniker was ‘Lieve Juliette ‘ . En het klikte meteen op het cyberspace. Ze chatten zich suf, de jongen had fantasieen, de doll had dan weer romantische verwachtingen. Na een cyber – relatie new wave zes maanden zouden ze elkaar ontmoeten op het strand. Vol verwachting klopte hun Hart. En toen kwam de schok…

Daniel, de Prins van Plezier, vertelt: “Ik liep over heated strand, in het donker, en ik dacht digital audiotape ik had afgesproken met heated meisje new wave mijn dromen. Daar was ze. Ze droeg een korte broek en een roze topje, precies zoals ze beloofd had. Toen kwam ik dichterbij. Ze draaide zich om. En allebei schrokken we ons te pletter. Ik wist niet wat ik moest zeggen.”

En het werd nog erger. Omdat ze zich op een verboden stuk new wave het strand bevonden, werden Daniel en zijn moeder aangehouden door de politie.

Discussievragen:

 • Denk je digital audiotape dot verhaal echt gebeurd is? Steek dan een groene kaart in de lucht. Als je denkt digital audiotape het verhaal niet echt gebeurd is, steek je een rode kaart in de lucht.
 • Groene kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot echt gebeurd is?
 • Rode kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot niet echt gebeurd is?
 • Ken je zelf nog meer new wave dot soort verhalen? Zo ja, vertel!

Er kan ook verwezen worden naar de reclame waarbij een jongen en een meisje op de webcam zitten en subsequently blijkt ook dat het broer en Zu is ( sensoa.nl ) .

Verhaal 2

Studente Annelien moet examens overdoen door ‘gepoch ‘ over spiekmethode op cyberspace.

Facebook kan je je lief, je occupation en zelfs je sheepskin kosten. Twee studentes verpleegkunde aan de Katholieke Hogeschool new wave Brugge kregen een nul nadat een Facebook – conversatie uitlekte waarin ze pochten over hun spiekmethode. ‘We zijn verklikt ‘ , vindt Annelien. Ze hebben het alleen maar gezet op facebook om stoer Te zijn, ze hebben niet gespiekt, zo zeggen ze zelf. Stoer doen of niet, ze moeten Hun examens overdoen.

Discussievragen:

 • Denk je digital audiotape dot verhaal echt gebeurd is? Steek dan een groene kaart in de lucht. Als je denkt digital audiotape het verhaal niet echt gebeurd is, steek je een rode kaart in de lucht.
 • Groene kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot echt gebeurd is?
 • Rode kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot niet echt gebeurd is?
 • Was heated slender new wave de meisjes om op facebook Te pochen over Hun spiekmethode?
 • Wat zet jij wel en niet op cyberspace?
 • Heb je wel eens gemerkt digital audiotape mensen checken wat Er over jou op cyberspace staat? Wat vind je daarvan?

Het krantenartikel wordt aan de leerlingen getoond.

Verhaal 3

Lisa werd op cyberspace bedreigd door een jongen. Eerst moest ze hem foto ‘s new wave zichzelf sturen, en daarna moest ze strippen voor de webcam. Een jaar lang heeft ze digital audiotape gedaan, zonder Er met iemand over te praten. Op een dekagram kwam ze thuis new wave school en zig ze de politie in de gang staan. Toen heeft ze het allemaal verteld.

De politie kwam langs omdat die jongen met nog heel veel andere meisjes chatte en ook biddy bedreigde. Een new wave biddy had aangifte gedaan en op de computing machine new wave dice jongen had de politie gezien digital audiotape ook Lisa een new wave de slachtoffers was. Zo is de politie dan bij Lisa terecht gekomen.

Lisa vertelt waarom ze zo knock was geweest nut waarom ze bezweken was voor de dreigementen: “Hij zei digital audiotape hij mijn IP – nummer had en dat hij daarom wist waar ik woonde.”

Discussievragen:

 • Denk je digital audiotape dot verhaal echt gebeurd is? Steek dan een groene kaart in de lucht. Als je denkt digital audiotape het verhaal niet echt gebeurd is, steek je een rode kaart in de lucht.
 • Groene kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot echt gebeurd is?
 • Rode kaartjes, waarom denken jullie digital audiotape dot niet echt gebeurd is?
 • Weet je wat een IP – nummer is en wat je daarmee kunt doen?
 • Ken je mensen dice wel eens bedreigd zijn via cyberspace? Zo ja, wat gebeurde Er?

Er wordt ook verwezen naar het jeugdboek ‘Vamp ‘ new wave Carry Slee.

Achtergrondinformatie IP – adres

Elke computing machine dice verbonden is met heated cyberspace, heeft een IP – adres of ook wel IP – nummer genoemd. Een IP – adres kan je vergelijken met een telefoonnummer. Met behulp new wave het IP – adres kunnen computing machines elkaar ‘vinden ‘ . Een IP – adres kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 213.92.247.156.Het zijn altijd vier groepjes cijfers die gescheiden worden door punten.

Er zijn twee soorten IP – adressen:

 • Computers met een vaste internetverbinding ( zoals ADSL of ‘de kabel ‘ ) hebben een huge IP – adres, digital audiotape je zelf, eenmalig, moet instellen ( Welk nummer je moet instellen, krijg je te horen new wave je supplier, zoals Xs4all of @ place ) .
 • Computers met een inbel – verbinding hebben een dynamisch ( wisselend ) IP – adres dat automatisch wordt toegekend door je supplier wanneer je inbelt. Elke keer wanneer je inbelt, krijg je een ander nummer.

De enige die weet welke persoon bij welk IP – adres hoort, is je supplier. Alleen in zeer bijzondere gevallen, met name bij verdenking new wave een misdrijf, mag de politie aan een supplier vragen wie de persoon is die bij een bepaald IP – adres hoort.

Iemand kan gemakkelijk je IP – adres te weten komen ( dat staat bijvoorbeeld in de kopgegevens van je e – mailberichten ) , maar daar heeft dice persoon helemaal niets aan. Hij weet dan nog niet wie je set of waar je woont. Het enige wat je eraan kunt aflezen, is bij welke supplier je pimple, maar dice zal nooit jouw naam of adresgegevens prijsgeven.

Kortom: IP – adressen zijn heel gemakkelijk Te achterhalen, maar ze zijn niet Te herleiden tot een persoon of een huisadres. Dat soort dreigementen kun je dus naast je neerleggen.

Doelstellingen:

 • De leerlingen vertellen over hun Eigen ervaringen.
 • De leerlingen leven zich in in de verhalen die verteld worden.
 • De leerlingen leggen, aan de manus van de verhalen, linken met Eigen ervaringen.

5 Midden

Strips Bron: internetsoa p. 16 – 26

Het doel new wave deze les is om de leerlingen Tes laten nadenken over wat er myocardial infarction kan gaan op heated cyberspace en ze gevoelig maken voor ‘grenzen ‘ , zowel voor Hun Eigen grenzen ALSs de grenzen van iemand anders.

Wat heb je nodig?

Werkbladen met strips.

Werkwijze

Deze les omvat vijf strips die een aantal situaties op heated cyberspace verbeelden. Ze helpen om tot een gesprek Te komen over romantiek en cyberspace. De leerlingen worden in vijf groepjes verdeeld en elk groepje krijgt een strip met bijhorende vragen. De leerlingen bekijken de strip en discussieren over de vragen. De leerkracht gaat bij moose groepje apart even horen hoe de discussie verloopt, wat de leerlingen ervan denken nut of er vragen zijn.

Materiaal

Strip 1: wraak

Strip 2: grenzeloze liefde

Strip 3: een bekend gezicht

Strip 4: pottenkijkers

Strip 5: Vreemdgaan

Doelstellingen:

 • De leerlingen denken sodium over wat er kan misgaan op heated cyberspace en ze worden gevoelig gemaakt voor Hun Eigen grenzen en dice new wave een ander.
 • De leerlingen zijn zich bewust new wave de gevaren van het cyberspace.
 • De leerlingen discussieren met elkaar over de situaties die voorkomen op heated cyberspace.
 • De leerlingen wisselen ervaringen uit over de moderne digitale media.
 • De leerlingen zien in dat privateness op heated cyberspace niet bestaat.
 • De leerlingen beseffen waar Hun Eigen grenzen liggen.
 • De leerlingen zien in dat grenzen verschillen voor iedereen.

‘Een chatgesprek ‘ Bron: Sensoa vzw 2007

De doelstelling new wave deze les is dat de leerlingen beseffen hoever ze kunnen gaan in heated geven new wave persoonlijke informatie tijdens een chatgesprek.

Werkwijze

De leerkracht leest een chatgesprek voor. Bij elke halt wordt het gesprek stilgelegd en moet elke leerling een vraag beantwoorden door een groene of een rode kaart op Te steken. Groen wil zeggen: doen, crucifix wil zeggen: niet doen.

Na elke halt stelt de leerkracht nog enkele bijkomende vragen en geeft ze basisinformatie.

Na de discussievragen stelt de leerkracht rain trees met de leerlingen tips op voor elke situatie ( na elke halt ) .

Twee mensen ontmoeten elkaar op een chatbox. Hun nicknames zijn ‘funnybunny ‘ nut ‘naughtyboy ‘ . Funnybunny vraagt in de chatbox of iemand zin heeft in een babbel. Naughtyboy ziet digital audiotape wel zitten en hij begint prive tegen haar Te praten.

& lt ; Naughtyboy & gt ; hey funnybunny, alles cavatjes?

& lt ; Funnybunny & gt ; ja zenne, ‘k verveel mij alleen een beetje.

& lt ; Naughtyboy & gt ; Oei, hoe komt het? ‘t Is toch vakantie

& lt ; Funnybunny & gt ; jamaja, ‘t is zo slecht weer nut, mijn beste vriendin is op reis.

& lt ; Naughtyboy & gt ; zeg geen goesting om op msn verder Te babbelen? Da ‘s wat gemakkelijker.

Ge zult u niet meer vervelen, beloofd! ; – ) mag ik uw emailadres?

Funnybunny geeft haar e-mailadres door want ze vindt het zelf ook wel leuker om via MSN Te babbelen. Ze moet wel weg dus ze zegt digital audiotape tegen Naughtyboy en ze belooft digital audiotape ze de volgende dekagram zeker op MSN zal komen.

Stop 1

 • Het is niet gevaarlijk om je e – mailadres door te geven.
 • Een e – mailadres is toch iets persoonlijk, ik zou digital audiotape niet zomaar aan iedereen geven.

Bijkomende informatie

In Principe is heated niet echt gevaarlijk om je email-adres aan iemand Te geven. Ook niet ALSs die persoon hiermee op je MSN lijst wil staan. Het is wel iets persoonlijk maar de persoon weet hier mee nog niets meer new wave jou, op voorwaarde digital audiotape je je naam niet gebruikt.

Bijkomende vragen

 • Geef jij zomaar aan iedereen dice het vraagt je e – mailadres? Waarom wel / waarom niet?

Mogelijke tip: Neem een mailadres zonder je naam Erin.

De volgende dekagram komt Naughtyboy online. Funnybunny is er nog niet maar Naughtyboy is heel nieuwsgierig en dus gaat hij naar haar profiel op MSN kijken. Daar komt hij heel veel Te weten over funnybunny. Hij komt bijvoorbeeld Te weten dat haar naam Kelly De Smet is en digital audiotape zij 13 jaar oud is, ze woont in Aalst. Ze houdt van lezen nut shoppen, ze luistert naar R & A ; B en ze speelt volleybal. Naughtyboy vindt het wel heel leuk om zoveel new wave haar Te weten te komen. Maar zelf zou hij nooit zoveel informatie new wave zichzelf op cyberspace zetten.

Stop 2

 • Er is niks myocardial infarction mee om veel over jezelf op MSN Te zetten.
 • Het is toch wel een beetje riskant om je achternaam op cyberspace Te zetten.

Bijkomende informatie

Hou er rekening mee dat alles wat je op Internet zet door iedereen kan bekeken worden nut digital audiotape iedereen daar alles mee kan doen wat hij/zij wil. Er is natuurlijk niets mis mee om wat over jezelf Te vertellen, over je avocation ‘s. Maar met persoonlijke gegevens zoals je naam en je woonplaats moet je wel opletten. Uiteindelijk kan je digital audiotape ook aan mensen doorgeven waar je Al lang mee chat en die je Al een beetje Kent. Maar ALSs je dat op je profiel zet, dan weet iedereen waar je woont en wat je achternaam is.

Bijkomende vragen

 • Zet jij veel op je openbaar profiel?
 • Ga je veel naar profielen kijken?
 • Wat doe je met de informatie die je op profielen vindt?

Mogelijke tips: geef nooit je echte naam of familienaam.

Naughtyboy komt online…

& lt ; Naughtyboy & gt ; Hey Kelly

& lt ; Funnybunny & gt ; hallo, Hebde da nummer Al gehoord new wave Rit Cli? Megawijs adult male.

& lt ; Naughtyboy & gt ; Nee, ik cognizance dice nie. Pas nieuw? Ik wist nie dadde interesse had in Jazz.

& lt ; Funnybunny & gt ; Ha, gij hebt zeker Al op mijn profiel zitten kijken. En was het een beetje interessant?

& lt ; Naughtyboy & gt ; Ja, ik weet Al heel veel over u.

& lt ; Funnybunny & gt ; Ja maar ik weet new wave u nu peg altijd niets he. Op uw profiel staat er niet zoveel. Vertel eens wat over jezelf.

& lt ; Naughtyboy & gt ; Mijn naam is Dieter, ‘k ben van Dendermonde. ‘k Ben redelijk sportief en ‘k luister graag naar hip hop.

& lt ; Funnybunny & gt ; aaah Dendermonde, ik kom daar veel, waar woon je ergens?

& lt ; Naughtyboy & gt ; in de Vlamingstraat

& lt ; Funnybunny & gt ; aaah ja ik weet digital audiotape zijn, allez ‘k zal eens langskomen ALSs ik passeer.

Stop 3

 • Ik zou ook de straat doorgeven waar ik woon, digital audiotape is geen geheim.
 • Ik zou nooit zomaar mijn adres geven aan iemand dice ik niet echt cognizance.

Bijkomende informatie

Hierboven hebben we het ook Al gehad over persoonlijke informatie. Maar hierbij ging het meer over je echte naam, je avocation ‘s, je interesses. Als je dot doorgeeft aan iemand hoeft dot peg niet zo erg Te zijn. je adres doorgeven is natuurlijk wel een beetje riskant. Als iemand je lastig valt en je blokkeert hem op je MSN, heeft die persoon nog altijd je adres.

Bijkomende vragen

 • Zou jij je adres doorgeven aan iemand dice je nog niet zo goed Kent? Waarom wel / waarom niet?

Mogelijke tips: zeg nooit waar je woont.

Funnybunny en naughtyboy chatten nu bijna elke avond met elkaar. Soms zitten ze drie uur na elkaar te chatten zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze kijken alletwee steeds meer en meer uit naar Hun gesprekken. Maar dan krijgt funnybunny haar resonance en digital audiotape is niet genuine schitterend. Haar ouders zijn enorm kwaad. Ze denken digital audiotape ze zo slechte punten heeft omdat ze zoveel op cyberspace pimple.

Dus mag ze een hebdomad niet op cyberspace. Funnybunny vindt dot verschrikkelijk, nu kan ze niet meer babbelen met Naughtyboy. En ze kan het hem niet eens laten weten. Dus op een woensdagnamiddag ALSs ze alleen thuis is, besluit ze snel op cyberspace Te gaan en hem uit Te leggen waarom ze niet op cyberspace kan. Ze geeft hem haar gsm nr, dan kan hij haar bellen ALSs ze wil.

Naughtyboy was genuine ongerust, hij heeft al 4 dagen niets meer new wave Funnybunny gehoord. Dan krijgt hij haar mailtje en belt haar direct op.

Stop 4

 • Ik vind het niet gevaarlijk om mijn gsm – nummer door Te geven.
 • Ik geef nooit zomaar mijn nummer aan iemand dice ik niet cognizance.

Bijkomende informatie

Het is niet ongevaarlijk om je gsm-nummer door Te geven. Dit is heel persoonlijke informatie waar je enorm veel mee kan doen. Het is een beetje hetzelfde ALSs je adres doorgeven. Je kan dot wel doorgeven ALSs je al Lange tijd met iemand confab. Maar ALSs je die persoon pegs niet genuine Kent, is heated wel riskant om je nummer Te geven. Als deze persoon je lastig valt, is heated veel moeilijker om heated contact volledig Te verbreken.

Bijkomende vragen

 • Geef jij je nummer zomaar aan iedereen?
 • Heb je Al eens problemen ondervonden door het feit digital audiotape je je nummer gegeven hebt aan iemand dice je niet zo goed kende?

Mogelijke tip: geef nooit je gsm – nummer zomaar aan iedereen.

De hebdomad straf is afgelopen. Ondertussen heeft Naughtyboy Al een aantal keer naar Funnybunny gebeld. Ook aan de telefoon klikt het heel snel. Funnybunny vertrouwt hem steeds meer en vertelt dus ook steeds meer over zichzelf. Ze ziet in Naughtyboy haar soulmate. Enkele dagen later…

& lt ; Naughtyboy & gt ; Zeg Funnybunny, we kennen elkaar toch Al redelijk lang he?

& lt ; Funnybunny & gt ; eeeuhm ja district attorney ‘s waar

& lt ; Naughtyboy & gt ; wel ja, niet benieuwd hoe da’k Er uit zie

& lt ; Funnybunny & gt ; k heb daar niet echt bij stilgestaan eigenlijk, ‘k vind dat je een tof karakter hebt en je uiterlijk doet Er niet echt toe

& lt ; Naughtyboy & gt ; ik vind u ook een hele toffe maar soms wil ik wel eens weten wie er aan de andere kant new wave de lijn pimple.

& lt ; Funnybunny & gt ; mmmm

& lt ; Naughtyboy & gt ; heb je geen foto voor mij? Pleeaaase

& lt ; Funnybunny & gt ; nee ‘k geef je digital audiotape liever niet, ik Department of Energy digital audiotape nooit

& lt ; Naughtyboy & gt ; hier heb je mijn foto. Hopelijk bedenk je je peg.

En weg is hij…

Funnybunny voelt zich nu wel een beetje slecht. Had ze toch beter haar foto gegeven of niet? Hij was precies een beetje hoot.

Had funnybunny toch beter haar foto gegeven?

Stop 5

 • Ja Er is toch niks myocardial infarction mee om aan iemand je foto door Te geven.
 • Ik vind digital audiotape Te gevaarlijk. Je weet nooit wat ze met je foto gaan aanvangen.

Bijkomende informatie

Het doorsturen van foto ‘s naar iemand is wel een beetje riskant. Je weet nooit echt 100 procent zeker wie er aan de andere kant new wave de verbinding is. Als je toch een foto wil, probeer dan eerst zo zeker mogelijk Te zijn new wave de persoon waar je mee confab. Je kan natuurlijk nooit helemaal zeker zijn new wave iemand dice je op de chat leert kennen. Veel mensen gaan zich anders voordoen dan ze in het echt zijn. Uit onderzoek blijkt digital audiotape mensen steeds eerlijker worden naarmate je langer confab. Dus ALSs je genuine Al lang chat met iemand en je hebt Er een goed gevoel bij, dan kan je eventueel een foto doorsturen.

Het is veel gevaarlijker om bv zomaar foto ‘s op je msn profiel of je msn infinite Te zetten.

Waarom is dit veel gevaarlijker? Iedereen kan hier aan. Zelfs iemand dice je niet toegevoegd hebt, kan aan je foto ‘s. Dus denk goed na vooraleer je zomaar foto ‘s new wave jezelf op cyberspace zet.

Bijkomende vragen:

 • Staan er op jouw MSN – profiel, netlog foto ‘s new wave jezelf? Waarom zet je er foto ‘s op?
 • Heb je Al eens slechte ervaringen gehad met foto ‘s doorsturen?

Mogelijke tips:

 • Krijg je vervelende vragen of berichten? Stop dan direct met chatten of mailen.
 • Mail of plaats geen foto ‘s new wave jezelf, ook beelden new wave een webcam kunnen worden opgenomen.
 • Doe nooit iets wat je zelf niet wil of waar je jezelf niet goed bij voelt!

Funnybunny heeft al een paar dagen niets van Naughtyboy gehoord. Ze begint nu echt wel ongerust Te worden. Misschien had ze toch beter een foto opgestuurd. Haar beste vriendin is nu terug thuis en zegt tegen haar: koop je dan een webcam, dat kan toch geen kwaad.

Is een webcam echt niet gevaarlijk?

Stop 6

 • Met een webcam kan je niets fout doen.
 • Ik vind het toch een beetje riskant.

Bijkomende informatie

Een webcam is inderdaad gevaarlijk. Een webcam is een camera. Je kan niet alleen elkaar Er mee zien maar je kan ook beelden opnemen en opslaan en dus ook bewerken Pas dus hier mee op. Doe dot ook weer maar alleen ALSs je iemand echt vertrouwt.

Zelfs ALSs je al lang met iemand confab, weet je nog steeds niet of die persoon wel 100 % betrouwbaar is. Zeker ALSs je die persoon pegs niet hebt ontmoet. Wees steeds qui vive!

Bijkomende vragen

 • Gebruiken jullie een webcam?
 • Waarvoor gebruik je zoal een webcam?
 • Heb je Al eens slechte ervaringen gehad met een webcam?

Mogelijke tip: Zet niet zomaar bij iedereen je webcam op, ook beelden new wave een webcam kunnen worden opgenomen.

Funnybunny heeft zich een webcam gekocht. Naughtyboy had er al een. Dus nu kunnen ze niet alleen tegen elkaar praten maar elkaar ook zien. Zo chatten ze peg enkele weken verder. De vriendschap tussen de twee wordt steeds groter en dan…

& lt ; Funnybunny & gt ; zeg, we zitten hier nu Al 2 maanden Te chatten met elkaar. Denk je digital audiotape het niet tijd wordt om eens af Te spreken?

& lt ; Naughtyboy & gt ; ja, ‘k heb dat ook Al gedacht. En we wonen niet ver new wave elkaar he

& lt ; Funnybunny & gt ; a district attorney ‘s waar. Dus heb je zaterdag iets te doen?

& lt ; Naughtyboy & gt ; nee, niet echt! Wat denk je, om 2 uur aan de ingang van het stadpark in Aalst?

& lt ; Funnybunny & gt ; it ‘s a day of the month.

Zou jij afspreken met iemand dice je op de chat leren kennen hebt?

Stop 7

 • Ja zeker, spannend!
 • Neen, ik vind digital audiotape Te gevaarlijk.

Bijkomende informatie

Er is er niets mis mee om met iemand af Te spreken. Op deze manier kan je iemand pas echt leren kennen. Maar er zijn een aantal dingen waar je zeker moet op letten:

 • Spreek pas af nadat je een tijdje met die persoon confab. Hoe langer je met iemand confab, hoe eerlijker en oprechter de gesprekken worden. Spreek niet af met iemand dice veel jonger of veel ouder is dan jij.
 • Spreek af op een plaats waar veel mensen zijn.
x

Hi!
I'm Heather

Would you like to get such a paper? How about receiving a customized one?

Check it out